Hantering av Coronaviruset i Stadionkyrkan – Uppdaterat 2020-03-21


Här finns fyra informationsbrev om hur vi hanterar Coronaviruset i Stadionkyrkan. Breven finns också under Om Coronaviruset i listen överst.

2020-03-13

Kära vänner!

I dessa tider möts vi av ett intensivt flöde av nyheter, besked, råd och restriktioner angående spridningen av Corona-virus. Det är svårt att vara uppdaterad och veta vilka beslut man ska ta både för organisationer och enskilda.

Vad gäller Equmeniakyrkan har samfundsledningen tagit beslut angående medarbetares resor och vissa stor-samlingar har ställts in. Det är dock upp till varje enskild församling att hantera de lokala frågorna.

Stadionkyrkans ledning har i dagsläget beslutat att inte ställa in några sammankomster då deltagarantalet aldrig når upp till den siffra som regeringen satt som gräns. Det är ytterst sällan vi når ens den danska rekommendationen på 100 personer.

Om du har misstankar om sjukdomssymtom eller har haft kontakt med någon konstaterat smittad ska du naturligtvis stanna hemma. Bedömer du dig höra till en speciell riskgrupp får du göra ett genomtänkt övervägande.

Då vi träffas får vi beakta de allmänna råd som givits om att inte hälsa med handslag eller kram, att undvika annan onödig närkontakt, att tvätta händerna ofta och noga och hosta/nysa så att det inte sprids i omgivningen.

Serveringspersonal får iaktta extra noggrann hygien. Vi har också tänkt igenom att nattvardsutdelandets smittrisker kan minimeras.

Från Equmeniakyrkans ledning har man ännu inte kommit med några definitiva besked angående kyrkokonferensen. Om dagens restriktioner består, kommer den inte att vara möjlig att genomföra. Det finns dessutom en självreglerande faktor i form av att människor inte är benägna att anmäla sig. En krisgrupp är tillsatt för att ta beslut snarast möjligt.

Även om råden angående smittbegränsning kolliderar med vår önskan att vara öppna och varma mot varandra så får vi tänka att en ”avvisande” attityd just nu är bästa sättet att visa omtanke. Vi får påminna oss om att det finns andra möjligheter till kontakt. Vi får inte glömma bort dem som kanske blir extra isolerade. Ring gärna den som du vet är ensam eller använd annan kommunikation.

Som församling får vi ha den uppkomna pandemin som gemensamt böneämne. Vi har förmånen att kunna vända oss till en högre makt än både Folkhälsomyndighet, politiker och WHO för att få kraft, stöd och ledning.

Med förvissning om Guds omsorg

Bengt Cederblad, pastor och församlingsföreståndare

Louise Lundberg, ordförande

 

2020-03-16

Kära vänner!

Myndigheternas besked om coronasmittan förnyas och förändras dagligen. I dagens uttalande har omsorgen om de äldre skärpts ytterligare. Riskgrupperna avråds från sociala kontakter i görligaste mån.

Församlingsledningen har därför tagit beslut om att ställa in Öppet-hus verksamheten liksom RPG har valt att ställa in sin kommande samling.

Vi planerar för fortsatta söndags-gudstjänster även om de deltagande blir färre och gudstjänstordningen kan påverkas. I vårt rymliga kyrkorum finns ju möjlighet att sitta på lämpligt avstånd från varandra. Däremot serveras inte kyrkkaffe efter samlingen. Detta för att måltidsgemenskapen är svår att genomföra utan närkontakt. Dessutom vill vi inte att äldre och känsliga personer ska känna en press att ställa upp för sin omsorgsgrupp för att genomföra serveringen. Även andra ”plikter” får tillfälligt tonas ner och fördelas på ett förnuftigt sätt.

Glöm inte bort de allmänna smittskyddsråd som Folkhälsomyndigheten betonat. Glöm inte heller bort omsorgen om varandra även om den får ske på annorlunda sätt.

I förvissning om att Vår Herre inte har glömt bort oss i detta krisläge.

 

Bengt Cederblad

Louise Lundberg